Tietosuojaseloste yrityksille

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Luuppi ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste, joka koskee Luuppi ry:n yritysyhteistyökumppaneita. Laadittu 22.05.2018. Viimeisin muutos 10.06.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Luuppi ry, Kanslerinrinne 1, 33014 Tampereen yliopisto, Pinni B-rakennus Huone B0030.

hallitus@luuppi.fi

Myöhemmin “Luuppi”

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Luupin hallitus, hallitus@luuppi.fi

3. Rekisterin nimi

Yhteyshenkilörekisteri

4. Rekisteröidyn oikeudet

Yhteyshenkilöllä; eli Luupin yritysyhteistyökumppanin yhteyshenkilöllä on tietosuoja-asetuksen mukaan oikeus

 • Saada pääsy
  • Oikeus saada tiedot henkilötiedoista ja pyytää pääsyä henkilötietoihin joita Luuppi käsittelee sinuun liittyen
 • Oikaista tietoja
  • Yhteyshenkilö voi ottaa yhteyttä yritystiimiin yritys@luuppi.fi tietojen oikaisua varten
 • Poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
  • Luuppi voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä
 • Rajoittaa tietojen käsittelyä
  • voi pyytää jonkin tietonsa käsittelyn rajoittamista niin, että sitä käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella
  • Ei koske tiedon säilytystä
 • Siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • Rekisteröity voi pyytää Luuppia säilyttämän tiedon siirtoa toiselle rekisterinpitäjälle
 • Vastustaa tietojen käsittelyä
  • Rekisteröity voi henkilökohtaisen ja erityisen syyn perusteella vastustaa tietonsa käsittelyä.
  • Ei koske tilannetta jossa Luuppi voi osoittaa että tiedon käsittelyyn on huomattavan tärkeä ja perusteltu syy
 • Olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi.
  • Luuppi ei käytä tietoja automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin

5. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoitus

 • Yrityssuhteiden ylläpito

Käsittelyn oikeusperuste

 • Oikeutettu etu

Henkilötietoryhmät joita tarkoitukseen käytetään

 • Yhteystiedot

6. Rekisteröidyistä kerättävät tiedot

Henkilötietoryhmä

 • Yhteystiedot

Kuvaus

Jos olet yritysyhteistyökumppanimme yhteyshenkilö, sinusta kerätään yhteystiedot yritysyhteistyösuhteen hoitoa varten.

Yhteystietoja ovat:

 • Nimi
 • Puhelinnumero
 • Postiosoite
 • Sähköpostiosoite

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, poikkeuksena tähän ovat:

 • Yritysyhteistyökumppanit
  • Luuppi saa yritysyhteistyökumppaneidensa yhteyshenkilön yhteystiedot joko yrityksen yhteystietosivulta tai yhteyshenkilön suostumuksella

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman henkilön erillistä suostumusta.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Luuppi ry ja sen palveluntarjoaja(t) huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä ja paperilla olevat tiedot tuhotaan välittömän käyttötarpeen jälkeen.

10. Tietojen säilyttäminen ja poistaminen

Yhteyshenkilön tietoja säilytetään vain niin kauan kuin tiedot ovat tarpeellisia, eli niin kauan kuin yritysyhteistyö on voimassa tai kunnes tilalle tulee uusi yhteyshenkilö

Rekisteröidyn pyynnöstä poistamme häntä koskevat henkilötiedot, ellei tiedon säilyttämiselle ole lakiin tai sopimukseen perustuvaa velvoitetta, esimerkiksi yhdistyslakiin perustuvan jäsenluettelon ylläpitoon vaadittavia tietoja ei voida poistaa niin kauan kuin rekisteröity  on yhdistyksen jäsen.